چوپان

از چوپان پیری پرسیدند چه خبر ؟

با لحن تلخـی گـفت :

گـــــــــــــرگ شد آن بــــره ای که نوازشش میکردم!

/ 1 نظر / 12 بازدید

کاش همه گرگا مثل من بودن .چی بگم که حرف تکراری زیاده[اوه]