تو....من

تو می گذری...............من می گذرم

تو از من - من از دل

تو می خندی ............من می خندم

تو به من - من به روزگار

تو می گریزی ..............من می گریزم

تو از عشق - من از خاطره

تو می روی ..................من می روم

تو از اینجا - من ازاینجا

کاش می فهمیدی از اینجا ........تا....... اینجا

چقدر فاصله است !!!

/ 0 نظر / 9 بازدید