عشق واقعی

آموختم که خداعشق است وعشق تنهاخداست.

آموختم که وقتی نااومیدمیشوم،خداباتمام عظمتش عاشقانه انتظارمی کشدتادوباره

بهرحمتش امیدوارشوم.

اموختم اگرتاکنون به آنچه خواستم نرسیدم،خدابرایم بهترینش رادر نظرگرفته....

/ 1 نظر / 12 بازدید
دنیا

خیلی زیبا بود...[دست]