نمی بخشمت

نمی بخشمت به خاطر تمام خنده هایی که از صورتم گرفتی ، به خاطر تمام غم هایی که

بر صورتم نشاندی ، نمی بخشمت به خاطر دلی که برایم شکستی ، به خاطر احساسی

که برایم پر پر کردی ، نمی بخشمت به خاطر زخمی که با خیانت بر وجودم تا ابد نشاندی....

نمی بخشمت!!!

/ 3 نظر / 17 بازدید
دنیا

زمانی باید برای آرامش دل خودمان که شده ببخشیم تا بخشیده شویم..

حمید

دلتنگـــــم ، مثــل مـــاه كـــه بــدون نيمـــه اش هـــر شب لاغــرتـــر ميشـود . . . اپم