من...تو

یکی بود،یکی نبود . اونکه بود تو بودی ، اونکه تو قلب تو نبود من بودم!

یکی داشت ، یکی نداشت، اونکه داشت تو بودی اونکه جز تو کسی را نداشت من بودم!

یکی رفت ، یکی نرفت، اونکه رفت تو بودی اونکه به جز تو دنبال هیچکس نرفت من بودم!

یکی خواست،یکی نخواست، اونکه میخواست من بودم اونکه هیچوقت منو نخواست تو

بودی...

/ 0 نظر / 15 بازدید