خنجر اعتماد

چاقوی مهربانیم را خوردم!توهم اگر مهربان باشی شک نکن که یکروز خنجری فرو میرود...یا

به احساست، یابه غرورت،یابه آبرویت، یابه پشتت!من همینجا اعلام میکنم هرکس بسوی

من می آید،بایدآنقدر دستهایش رابازکند تامن به آغوشش اعتمادکنم، من ازترس پشت

سر، نماز خواندن را هم ترک کرده ام!

/ 3 نظر / 11 بازدید

من چه کردم که خنجر زدم؟[ابرو][خنثی]

مريم

زيبابود-واقعا اين دوره زمونه مثل گرگ شده.