اشک و باران

پارســـال با او در زیـر بـاران قـدم مـیزدم...

امســال او را بـا دیگری در زیـر بـاران اشـکهای خـود دیـدم!!

شاید بـاران پارســال اشـکهای کس دیــگر بود.........!

/ 5 نظر / 12 بازدید
مریم

دقیقاهمیشه اینطوریه

ماندانا

[گل]

پريسا

یک دست در جیب چپ دست دیگر در جیب راست.. این اندوه ِ آشنا، تصویر پاییز ست

یلدا

کلی دلم گرفت

یلدا

کلی دلم گرفت