خواستن...

آنقدر هوای حوصله ام سرد است ، که انگشتان احساسم سِر شده است .

خدا جان ، دیگر توان خواستن ندارم ؛ امشب ، تو دعا کن . . .

من می گویم : آمین !

/ 1 نظر / 10 بازدید