تنهایی

وقتی ک تمام احساس دلتنگیت را با یک " ب من چه" پاسخ میگیری

"ب کسی چه" ک چقدر تنهایی؟!

/ 3 نظر / 7 بازدید
blacklove.A.H

همه گمان کردن مغرورم که با کسی حرف نمی زنم! هیچکس نفهمید محرمی نداشتم که به حرفهایم گوش دهد...