زندانی

فــکر مـیکردم در قلب تو محــکوم به حبــس ابدم.

خشکم زد وقتی زندانبان بر سرم فریاد زد "هــی تـو آزادی!"

و صدای پای غریبه ای که به ســـلـولــم مــی آم....

/ 1 نظر / 11 بازدید
مريم

[گل]