!!...!!

“ مـنـی” که . .
کـنـارش “ تـــــــــو ” نـبـاشـد
بـزرگـتـریـن پـارادوکـس دنـیـاسـت

_______________

ابراهــیم نیستمـــ امـــــا
کودکـ ـ ـ ـ ـ ـ درونـ ـ ـ ـ ـم را قربــــــانیِ کــســی‌ کردمـــ
که ارزشـ ـ ـ ـ ش کـــ ـمتر از یـــک گوســفنــد بــود...

_______________

گاهی خدا آنقدر صدایت رادوست دارد که سکوت میکند تا تو بارها بگویی خدای من...

/ 0 نظر / 7 بازدید